Οργάνωση & Λειτουργία του Δήμου

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Λειτουργία με Αποκεντρωτική λογική

Οι συνθήκες πλέον είναι ώριμες για να γίνουν αποφασιστικά βήματα για λειτουργία με αποκεντρωτική λογική, με στόχο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

 • Γενικά, το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ασκεί τις Δημοτικές πολιτικές, με ρόλο, Κανονιστικό, Προγραμματικό και Ελεγκτικό. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Αρμοδιότητες διαδικαστικού και διαχειριστικού χαρακτήρα του Δ.Σ., μεταβιβάζονται στις Επιτροπές Οικονομική και Ποιότητας Ζωής καθώς και στον Οργανισμό Πολιτισμού και Νεολαίας, που επανασυστήνεται.
  • Δημιουργούνται γνωμοδοτικές εισηγητικές Επιτροπές προς το Δ.Σ., για τα βασικά ζητήματα του Δήμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δημοτικών Παρατάξεων, εμπειρογνωμόνων και συλλογικοτήτων.

Η λειτουργία αυτή του οργάνου αποτυπώνεται στον νέο Κανονισμό.

 • Ειδικότερα, για να λύνονται τα προβλήματα, κατά το δυνατόν, εκεί που δημιουργούνται πιο κοντά στον πολίτη, στον τόπο:
  • Οι αρμοδιότητες του σχεδιασμού της Δημοτικής Πολιτικής καθώς και οι σχετικές με οικονομίες κλίμακας, ασκούνται κεντρικά, ενώ οι αρμοδιότητες της εφαρμογής της Δημοτικής Πολιτικής, ασκούνται τοπικά, από τον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο. Μεταβατικά και για όσο εξακολουθεί να υφίσταται υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου, τα τοπικά όργανα, θα υποστηρίζονται Διοικητικά & Τεχνικά, από τα αντίστοιχα Γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών, δομή που έχει προβλεφθεί στον νέο ΟΕΥ, ενώ ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται μέσω των Κεντρικών Προμηθειών.
  • Σημερινές γνωμοδοτικές αρμοδιότητες μετατρέπονται είτε σε αποφασιστικές, είτε σε γνωμοδοτικές με σύμφωνη γνώμη. Η όλη διαδικασία, στην παρούσα φάση θα εξελιχθεί εντός 6μήνου. Ενδεικτικά και κατ΄ ελάχιστον, στην παραπάνω κατεύθυνση, θα εξασφαλιστούν:
   • Η λειτουργία της Κοινότητας ως ηλεκτρονικού σημείου επαφής του Δημότη με τις Υπηρεσίες του Δήμου (ως Δημοτικό ΚΕΠ).
   • Η τοπική εποπτεία για την εφαρμογή όλων των κεντρικών Δημοτικών πολιτικών (υπηρεσία εποπτών καθαριότητας, ο εκχιονισμός, κλπ).
   • Η δυνατότητα παρέμβασης για μικρά τοπικά έργα (βλαβών πεζοδρομίων, ευπρεπισμού κοιμητηρίων, μικρής έκτασης χρωματισμών, επισκευής και συντήρησης σιδηροκατασκευών, ξυλίνων κατασκευών, κλπ), μέσω συμβάσεων Υπηρεσιών, που θα συνάπτει η Οικονομική Υπηρεσία.
   • Η αποφασιστική αρμοδιότητα για τοπικά ζητήματα (χωροθετήσεις κάδων, πίλαρς, κλπ).
   • Η λειτουργία κοιμητηρίων.
   • Η έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αξιοποίηση της περιουσίας της περιοχής της Κοινότητας.

Για κάθε μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα, μεταβιβάζονται οι αναγκαίοι πόροι που εγγράφονται στον τοπικό προϋπολογισμό και καθορίζεται ο τρόπος της διοικητικής υποστήριξης.

Αναδιάρθρωση υπηρεσιών

 • Αξιοποιείται ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που θεσμοθετήσαμε.
 • Αξιοποιούνται, με αποτελεσματική αξιοποίηση οι γνώσεις γνώσεων, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού.
 • Εφαρμόζονται νέες μέθοδοι και εργαλεία για τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Απλοποίηση διαδικασιών και θεσμοθέτηση, εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση Κανονιστικών διατάξεων

 • Εξετάζονται από μηδενική βάση όλες οι διαδικασίες με στόχο την απλοποίηση τους, την πιο διαφανή λειτουργία, την στήριξη της αποκεντρωτικής λογικής, καθώς και την μεθοδολογική προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων.
 • Εκσυγχρονίζονται και συμπληρώνονται όλες οι Κανονιστικές διατάξεις, ώστε να συμπεριλάβουν όπου απαιτείται και τις νέες απλοποιημένες διαδικασίες, ώστε να καταστούν ρεαλιστικές, απλές και σαφείς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δημοτών.
 • Καθορίζονται κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία, οι σχέσεις του Δήμου με τους πάσης φύσεως επιχορηγούμενους Κοινωνικούς Φορείς, θα καταστούν διαφανείς.
 • Εφαρμόζονται νέες μέθοδοι και εργαλεία για τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Νέες τεχνολογίες

 • Λειτουργία του Κ.Ε.Λ. (Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας) το οποίο υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο. Μέσα από το Κ.Ε.Λ.:
 • Καταγράφεται κάθε είδους πληροφορίας που αφορά τη λειτουργία του Δήμου: αιτήματα δημοτών, πληροφορίες από εφαρμογές smart cities, έξυπνες κάμερες, στοιχεία τηλε-ελέγχου αντλιοστασίων και διαρροών στο σύστημα ύδρευσης, στοιχεία από το σύστημα εντοπισμού πυρκαγιάς κ.ά.
 • Κατηγοριοποιούνται οι καταγραφές και οι πληροφορίες.
 • Προγραμματίζονται οι απαραίτητες ενέργειες και διατίθενται μέσα, προσωπικό, μηχανικός εξοπλισμός και υλικά, σε διασύνδεση με την αποθήκη.
 • Αποτιμούνται ενέργειες, προσδιορίζεται το κόστος, επαναπρογραμματίζονται ενέργειες εφόσον απαιτείται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
 • Ψηφιοποίηση μέρους των αρχείων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Διονύσου.
 • Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για την διαχείριση περιουσιακών πόρων (ERP) και αξιοποίηση της μελέτης που ολοκληρώνεται και αφορά το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Σ.Ε.Κ.).
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων smart sities εφαρμογών, που παρέχει το δίκτυο έξυπνων φωτιστικών σωμάτων, που θα συνοδεύουν την αναβάθμιση, μέσω της τεχνολογίας LED, του Δημοτικού φωτισμού.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, ώστε να περιορίζεται η γραφειοκρατία και να αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους Δημότες μας.
 • Αξιοποίηση της νέας ιστοσελίδας του Δήμου, ώστε αυτή να γίνει πιο φιλική και χρηστική στους Δημότες μας.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]